Prześlij zgłoszenie

Odpowiedz na jak najwięcej pytań, podając szczegółowe informacje.
Jeśli nie masz informacji na dany temat, pozostaw pole odpowiedzi puste.

Wybierz kategorię

Wskaż urząd, jednostkę podległą lub kontrolowaną, której dotyczy zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie. Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz jednostkę organizacyjną osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole

Zgodnie z obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zgłoszenie może mieć charakter:

Twoja tożsamość będzie znana tylko tym, którzy zajmują się Twoją sprawą w sposób poufny, a dla innych osób zajmujących się sprawą Twoja tożsamość pozostanie anonimowa i poufna.

Dodajesz zgłoszenie poufne. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi także po zakończeniu postępowania.
  • Twoje dane osobowe podlegają utajnieniu i nie zostaną przekazane do osoby upoważnionej do obsługi zgłoszenia oznacza to, że Twoje zgłoszenie będzie procedowane anonimowo.
  • Treść zgłoszenia zostanie zaszyfrowana i będzie dostępna tylko dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
  • Po wysłaniu zgłoszenia zapisz Twój unikalny identyfikator oraz hasło. Dzięki nim będziesz mógł anonimowo komunikować się z Operatorem Zgłoszenia.
Możesz zdecydować się na zgłoszenie jawne, jeśli zgadzasz się na ujawnienie swojej tożsamości osobom nie zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.

Dodajesz zgłoszenie jawne. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi także po zakończeniu postępowania.
  • Twoje zgłoszenie i dane osobowe podlegają utajnieniu oznacza to, że zostaną zaszyfrowane i przekazane tylko osobom upoważnionym do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
  • Po wysłaniu zgłoszenia zapisz Twój unikalny identyfikator oraz hasło. Dzięki nim będziesz mógł komunikować się z Operatorem Zgłoszenia.
Uzupełnij imię
Uzupełnij nazwisko
Uzupełnij adres

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla (dalej: Prezydent), z siedzibą pod adresem: Rynek 1, (37-700 Przemyśl), kontakt e-mail kancelaria@um.przemysl.pl. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, przekazania zgłoszenia odpowiednim organom, w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia. 

4. W zależności od rodzaju nieprawidłowości objętych przedmiotem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. wypełnienia przez Prezydenta obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt lit. c RODO);  

b. realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  (art. 6 ust. 1 pkt lit. e RODO) albo;

c. dobrowolnej zgody jeżeli nie decyduje się  Pani/Pan na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 pkt lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań. Dane mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku Administratora: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie nie jest zgodne z prawem może  wnieść  w tej sprawie skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla (dalej: Prezydent), z siedzibą pod adresem: Rynek 1, (37-700 Przemyśl), kontakt e-mail kancelaria@um.przemysl.pl. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, przekazania zgłoszenia odpowiednim organom, w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia. 

4. W zależności od rodzaju nieprawidłowości objętych przedmiotem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. wypełnienia przez Prezydenta obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt lit. c RODO);  

b. realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  (art. 6 ust. 1 pkt lit. e RODO) albo;

c. dobrowolnej zgody jeżeli nie decyduje się  Pani/Pan na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 pkt lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań. Dane mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku Administratora: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie nie jest zgodne z prawem może  wnieść  w tej sprawie skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu (dalej: Dyrektor), z siedzibą pod adresem: Leszczyńskiego 3, (37-700 Przemyśl), kontakt e-mail sekretariat@mops.przemysl.pl.  

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e- mail: iod@mops.przemysl.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, przekazania zgłoszenia odpowiednim organom, w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia. 

4. W zależności od rodzaju nieprawidłowości objętych przedmiotem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. wypełnienia przez Dyrektora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt lit. c RODO);  

b. realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  (art. 6 ust. 1 pkt lit. e RODO) albo;

c. dobrowolnej zgody jeżeli nie decyduje się  Pani/Pan na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 pkt lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań. Dane mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku Administratora: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie nie jest zgodne z prawem może  wnieść  w tej sprawie skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wymagane zaznaczenie zgody
Wymagane zaznaczenie zgody
Wymagane zaznaczenie zgody

Klauzula informacyjna

Wymagane zaznaczenie zgody